Lederen og Monopolet

Skab et rum til drøftelse af virkelige ledelsesdilemmaer.

Hvorfor Lederen og Monopolet?

Hjælp til hverdagens ledelsesdilemmaer

Formålet med Lederen og Monopolet er at give lederne et tillidsfuldt rum til at drøfte de store og små ledelsesdilemmaer, der opstår i organisationen – både på ledelses-, medarbejder- og borgerniveau. Det er en anledning til at reflektere over egen praksis og giver lederne mulighed for at åbne op om situationer, der også kan være svære.

Et blik udefra

I Lederen og Monopolet kan lederne høre andres mening om en given udfordring fra hverdagen. Det giver flere perspektiver på, hvordan problemstillingen kan håndteres, og udvider lederens løsningsmodeller, når han eller hun står over for et dilemma.

Hvad er Lederen og Monopolet?

Kort paneldebat med virkelige ledelsesdilemmaer

Lederen og Monopolet er en paneldebat af ca. 45 min. varighed, hvor et panel af ledere (Monopolet) drøfter et konkret ledelsesdilemma fra organisationen og kommer med gode råd til, hvordan udfordringen kan løses.

Drøftelsen bliver modereret af en facilitator. Dilemmaet er et anonymiseret spørgsmål fra en eller flere af tilhørerne og er forberedt på forhånd.

Monopolet består af fire ledere fra organisationen. De kan enten være repræsentanter fra samme ledelseslag på tværs af fagligheder, eller med samme faglighed på tværs af ledelseslag.

Tilhørerne er primært ledere med samme ledelsesniveau/faglighed som panelet.

Inspireret af radioprogram og Odense Kommune

Lederen og Monopolet er inspireret af radioprogrammet Mads og Monopolet på P4, hvor et panel debatterer og kommer med løsningsforslag til et dilemma, som en lytter har sendt ind.

Til Ledelsesugen 2020 udviklede og arrangerede Odense Kommune deres udgave af Mads og Monopolet for lederne i organisationen.

Hvordan kan I lave Lederen og Monopolet?

 • Fastsæt dato for Lederen og Monopolet
 • Udvælg og spørg paneldeltagere i monopolet samt lederen, der skal facilitere drøftelsen. 
 • Send invitation til lederne, der skal overvære paneldebatten. Husk link til mødet, hvis debatten holdes virtuelt.
 • Opfordr lederne til at sende dilemmaer, de gerne vil have andres øjne på. Understreg, at dilemmaerne bliver anonymiseret i drøftelsen.
 • Udvælg et dilemma, der skal drøftes, og send til orientering hos lederen og monopolisterne.
 • Afhold Lederen og Monopolet:
  • Varighed: ca. 45 minutter
  • Antal dilemmaer: 1 større dilemma med flere problemstillinger (evt. skrevet sammen af flere dilemmaer) eller 2 mindre dilemmaer.
  • Tilhørerne kan involveres undervejs og stille spørgsmål, hvis debatten går i stå.

Eksempel på struktur for Lederen og Monopolet

Drøftelsen af dilemmaer hos Lederen og Monopolet kan forløbe på flere måder. Herunder er et eksempel, I kan lade jer inspirere af.

1. Præsentation af monopol og lederen (ca. 5 min.)

Lederen byder velkommen og præsenterer kort sin rolle. Herefter byder han eller hun velkommen til panelet og giver panelets deltagere max 1 min hver til at fortælle, hvad de hedder, hvilken post de bestrider, og hvad der fylder særligt meget for dem i deres ledelsesopgave lige nu og her. 

2. Fremlæggelse af problemstilling

Facilitatoren læser dilemmaet, som monopolet skal diskutere, op og opsummerer spørgsmålet.

3. Monopolet drøfter (ca. 25 min.)

Monopolet drøfter problemstillingen. Facilitatoren sørger for at drøftelsen forløber ordentligt, at alle kommer til orde og holder fast i problemstillingen, så debatten munder ud i en løsning. Lederen kan inddrage spørgsmål eller kommentarer fra tilhørerne undervejs.

4. Monopolet rådgiver (ca. 10 min.)

Facilitatoren sikrer til slut, at monopolet når frem til et eller flere gode råd til dilemmaet. Facilitatoren afrunder og siger tak for i dag.

Gode råd

Aftal roller

Den gode debat er afhængig af, at paneldeltagerne i monopolet udfordrer hinandens synspunkter. Det er derfor en god idé, at monopolet mødes på forhånd og taler roller og umiddelbare tanker om dilemmaet igennem. Monopolet kan enten mødes en halv time før arrangementet eller afstemme roller på et virtuelt møde dagen før.

Det er også en god idé at have en ”ekstra-leder” i baghånden, så vedkommende kan springe til, hvis lederen eller en monopolist må melde afbud.

Brug dilemmaer, der lægger op til debat

Et godt dilemma er udgangspunktet for en god drøftelse. Så sørg for at have dilemmaer, der åbner for flere løsningsforslag. Skriv evt. flere dilemmaer sammen, så I har ét med meget kød på.

Husk den gode tone

Husk, at det er rigtige menneskers rigtige problemer, som I drøfter i Lederen og Monopolet. Anerkend lederens frustrationer, og behandl dilemmaerne med respekt i debatten.

Fysisk eller virtuelt?

Lederen og Monopolet kan afholdes både fysisk og virtuelt med samme effekt. Skal du afholde virtuelt, finder du nogle gode råd her.