Ledelse kan og bør være en del af løsningen på store samfundsudfordringer

Ledelse skal skabe værdi for samfundet. Derfor skal ledelse tænkes med som en del af løsningen på de samfundsudfordringer, vi står over for – både lokalt, nationalt og globalt.

Af organisationskonsulent Anders Valentin Bager og centerleder og professor Lotte Bøgh Andersen ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Anders Valentin Bager, Organisationskonsulent

Selvom vi hver især kan gøre meget for sammen at skabe resultater, har vi brug for en fælles retning

Ledelse foregår også i dit nabolag

Lokalt i kommunerne – ja, helt ud i de specifikke by- og landområder, hvor vi bor og arbejder – udøver mange forskellige mennesker ledelse. Det gælder kommunens institutions- og forvaltningsledere, lederne i de private virksomheder samt de frivillige ledere i idrætsforeninger, hjælpeorganisationer, spejderklubber m.m. Men medarbejderne påtager sig også lederskab. Et eksempel er alle de forslag til energibesparelser, der kom fra medarbejderne i forbindelse med forsyningskrisen i efteråret 2022. Lærerne udøver også ledelse, når de i de professionelle læringsfællesskaber bidrager til, at deres kolleger kan udvikle og anvende faglig viden og normer på en måde, der bidrager til skolens målsætninger og dermed til, at eleverne vokser op som oplyste, demokratiske samfundsborgere. Dette lykkes endnu bedre, når eleverne uden for skoletiden møder ansvarlighed og lederskab i private og frivillige organisationer. Lederskab handler her fx om at undgå madspild i det lokale supermarked og om inklusion i idrætsforeningen.

Udfordringer er ikke en mangelvare. Globalt er verden præget af krig, inflation og klimaændringer. Nationalt udfordrer den demografiske udvikling velfærdsstaten, som vi kender den, og det er blevet sværere at bevare tilliden mellem politikere og borgere. Lokalt forbliver stillinger ubesatte pga. manglen på arbejdskraft. I denne artikel argumenterer vi for, at ledelse er en vigtig del af løsningen på disse og andre samfundsudfordringer.

Kan det være en hvilken som helst form for ledelse, eller har ledelsesforskningen en opskrift på, hvad vi skal gøre?

Ledelse i og af fællesskaber 

Ledelse handler om at nå fælles mål sammen. Allerede da Ledelseskommissionen i 2018 udkom med sin rapport, stod det klart, at ledelse ikke alene handler om de formelle ledere. Med definitionen af ledelse som det at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre kom selve de ledelsesmæssige relationer og handlinger i fokus. Det handler om mennesker. Derfor er det langt sværere at udøve ledelse, end det umiddelbart lyder. De nuværende samfundsudfordringer gør det imidlertid endnu mere nødvendigt med ledelse på alle niveauer. Det sætter vi fokus på den 23. maj 2023, hvor Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse afholder ledelseskonference i København.

Lotte Bøgh Andersen, Centerleder og professor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Hvis vi ikke ser meningen med vores handlinger, er vi mindre motiverede, tager i mindre grad ledelsesmæssige initiativer og bidrager mindre til løsningen af de fælles udfordringer.

Medarbejdere udøver også ledelse

Vi taler nogle gange om medarbejderinddragelse i ledelse, og hvordan det kan skabe ejerskab. Men medarbejderne deltager også direkte i udøvelsen af ledelse. Det gælder fx på nationalt plan, hvor Covid-krisen øgede presset på såvel ministerier som styrelser. Hvis kun formelle ledere udøver ledelse i krisesituationer, bliver ”ledelsessmørret” smurt ud over alt for mange skiver brød. Heldigvis er den kulturelle magtdistance i Danmark lavere end i de fleste andre lande, så der er færre barrierer for, at medarbejdere bidrager til at løse ledelsesopgaver.

Tingene hænger sammen

Sammenhængen mellem global, national og lokal ledelse bliver særlig tydelig i forhold til klimaudfordringerne. Det er et komplekst problem, der omfatter hele kloden. Det kræver lokale, nationale og globale bidrag. Vi er således afhængige af andres bidrag. Folk skal handle – også når gevinsterne rækker ud over dem selv. Koordination på tværs af niveauer fra det lokale til det globale er derfor meget vigtig.

Klimaudfordringen kalder altså på lederskab, der skaber tillid, opbakning og samarbejde. Det handler om at skabe gejst om en indsats, hvis succes i sidste ende bliver afgjort på globalt niveau. Vi er altså tilbage ved forebyggelse af madspild og medarbejdernes egne initiativer til energibesparelser.

Anledninger til at handle

På Aarhus Universitet kom mange af energibesparelserne i efteråret 2022 direkte fra medarbejderne. Hvis man skulle hælde malurt i bægeret, kunne man spørge: Hvorfor krævede det stigende energipriser at komme på disse gode ideer? Det tydeliggør betydningen af ledelse. Selvom vi hver især kan gøre meget for sammen at skabe resultater, har vi brug for en fælles retning og dermed også for anledninger til at prioritere bestemte mål frem for andre. Ikke at prioritere er det samme som at prioritere alting lavt.

De færreste tænker på formelle ledere, når vi taler om fødsler. Men for, at et nyt liv begynder på en god måde for alle parter, skal flere udøve ledelse.

Ledelse som løsningernes fødselshjælper 

Vi ved godt, at ledelse er ikke et vidundermiddel. Men ledelse kan gøre en positiv forskel i mange sammenhænge og på mange måder. Tænk fx på en af de allervigtigste begivenheder – nemlig skabelsen af et helt nyt liv. De færreste tænker på formelle ledere, når vi taler om fødsler. Men for, at et nyt liv begynder på en god måde for alle parter, skal flere udøve ledelse. Forældrenes arbejdsgivere skal finde en måde, hvorpå deres arbejdspladser stadig kan skabe resultater, når forældrene har orlov. Regionen har via hospitalerne ansvaret for, at selve fødslen foregår på en god måde. Politikere og administrative ledere i kommunen skal udøve ledelse for at skabe gode dagtilbud både til dette barn og til alle de andre børn i kommunen. Og hvis vi kigger til flere lande i Sydeuropa, der har meget lave fødselsrater, tydeliggør det, at nationalt lederskab i forhold til at skabe fornuftige rammer for børnefamilier også spiller en rolle. Pointen er, at ledelse fra alle disse mennesker understøtter os i at lykkes bedre. Måske var barnet stadigvæk kommet til verden, selv hvis disse mennesker ikke havde udøvet ledelse. Men pointen er, at vi kan lykkes bedre, hvis vi prioriterer ledelse på alle niveauer.

Der er ingen ”one size fits all”-løsninger

Nu tænker man måske: Kan det være en hvilken som helst form for ledelse, eller har ledelsesforskningen en opskrift på, hvad vi skal gøre? Svarene er nej og nej. Der er ikke ledelsesopskrifter med gyldighed i enhver situation. ‘One size fits all’-løsninger findes ikke, når det kommer til ledelse. Opgaverne, medarbejderne og lederne selv er vidt forskellige. Men vi ved fra forskning, hvilke former for ledelse der tenderer til at virke positivt i bestemte sammenhænge, og hvilke mekanismer de virker igennem. Lad os tage behovet for mening som eksempel.

Ledelse kan bidrage til at løse samfundsudfordringerne, og mange af disse kræver handling på såvel lokalt som nationalt og globalt niveau

Mening i jobbet hænger sammen med ledelse

Muligheden for at gøre en meningsfuld forskel er noget af det vigtigste i medarbejderes arbejdsliv. Derfor er mening særligt relevant, når vi taler om at løse de udfordringer, vi står over for lokalt, nationalt og globalt. Hvis vi ikke ser meningen med vores handlinger, er vi mindre motiverede, tager i mindre grad ledelsesmæssige initiativer og bidrager mindre til løsningen af de fælles udfordringer. Dertil kommer, at det er særligt vigtigt at understøtte hinanden i at søge, skabe og finde mening på et tidspunkt, hvor mange forhold i samfundet er under forandring. I vores forskning ser vi særligt stærke sammenhænge mellem faglig ledelse og realisering af behovet for mening. Som adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Clara Siboni Lund viser i sin forskning, handler faglig ledelse om at finde en fælles forståelse af faglig kvalitet og opnå denne i opgaveløsningen. Som eksemplificeret via lærernes bidrag til de professionelle læringsfællesskaber er faglig ledelse netop en type ledelse, der ikke begrænser sig til personer med ordet ”leder” på visitkortet.

Ledelse er en del af løsningen

Ledelse er altså noget, vi gør for at lykkes sammen. Det er en proces mellem mennesker, hvor vi retter os mod en fælles målsætning. På den måde er ledelse mere end blot ledere. Det er en løsning, alle kan være med til at skabe. Ledelse kan bidrage til at løse samfundsudfordringerne, og mange af disse kræver handling på såvel lokalt som nationalt og globalt niveau. Det skal ikke afskrække os. Pointen er, at vi hver især må gøre, hvad vi kan for at udøve relevant ledelse på vores niveau og forbinde dette til de andre niveauer. Ledelse kan og skal altså være en del af løsningen på de store samfundsudfordringer.