Ingeborg Gade, Rikke Würtz og Anders Kjærulff

3 topledere fra stat, region og kommune: “Vi er hinandens forudsætninger”

Den offentlige sektor skal sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt, og at opgaveløsningen skaber værdi. Det kan ifølge tre topledere fra henholdsvis stat, region og kommune kun ske, hvis de offentlige delsektorer arbejder sammen, trækker på hinandens erfaringer og tør se egne udfordringer fra nye perspektiver.

”Det er jo de samme borgere, virksomheder og samfund, vi alle arbejder for og med. Vi skal sikre, at hver af vores opgaveløsninger skaber værdi og ikke spænder ben for hinanden. Vi må ikke modarbejde hinanden – vi er hinandens forudsætninger.”

Sådan fortæller Rikke Würtz, der er kommunaldirektør i Morsø Kommune. Tværsektorielt arbejde er langt fra nyt for hende og kollegaerne i den nordjyske kommune, der senest har sat det 6-årige projekt, Nye Veje, i værk sammen med Region Nordjylland. Målet er at afprøve nye modeller for samarbejde og organisering inden for sundhedsvæsenet, så borgerne kan opleve mere effektive og sammenhængende forløb. 

Blandt mange andre deltager Rikke Würtz sammen med Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen, og Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland, på det kommende, tværgående netværksforløb for offentlige topledere, Direktionsforløb på tværs.

Ledelsesugen har talt med de tre offentlige topledere om vigtigheden af at samarbejde på tværs af stat, region og kommune. Samarbejdet er nødvendigt for, at alle kan være med til at løfte den offentlige sektors opgaveløsende ansvar over for velfærdssamfundet, påpeger de tre ledere. Det handler helt grundlæggende om, at de offentlige delsektorer må forstå hinanden og være villige til at lytte; om at arbejde med hinanden og ikke imod hinanden.

Rikke Würtz
Rikke Würtz. Foto: Morsø Kommune.

Vi skal sikre, at hver af vores opgaveløsninger skaber værdi og ikke spænder ben for hinanden. Vi må ikke modarbejde hinanden – vi er hinandens forudsætninger.

– Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune

Vi skal sikre fremtidens velfærdsydelser

Samfundet står både nu og fremover foran store udfordringer, som knytter sig til løsningen af velfærdsopgaverne. Det sætter kvaliteten af velfærden alvorligt på spil.

”En af de udfordringer, som fylder meget som topleder i den offentlige sektor i øjeblikket, er vanskelighederne med at rekruttere og fastholde de medarbejdere, der skal til for at sikre, at vi også i fremtiden vil kunne levere de velfærdsydelser, som borgerne forventer. Det er en udfordring, vi ved vil vokse, fordi de årgange, der fylder 80 år i de kommende år, er store. Samtidigt er de årgange, der kommer ud på arbejdsmarkedet i samme periode, små”, forklarer Ingeborg Gade.

Hun uddyber, at den faldende søgning til velfærdsuddannelserne, deltidsansættelser, og søgningen mod den private sektor bidrager yderligere til problemstillingen.

”Det er med andre ord en samfundsmæssig udfordring, hvor forskellige elementer i udfordringen ligger i henholdsvis stat, region og kommuner”, fastslår hun og formulerer videre:

”Derfor må løsningen også findes på tværs, og vi må som offentlige topledere byde ind med hver vores perspektiver på udfordringer og mulige løsninger. De mest robuste løsninger er nemlig efter min opfattelse dem, hvor vi bliver enige om, hvad det er, vi skal opnå, og derefter finder de løsninger, der skal til”.

Bydende nødvendigt at rykke sammen

Et konkret eksempel gælder sundhedsområdet. Anders Kjærulff er som koncerndirektør i en region solidt beskæftiget med ledelsen af sundhedssektoren, og i hans perspektiv er det helt afgørende for patienterne, at man i delsektorerne formår at tænke på tværs af hinanden.

”For at skabe gode sammenhængende løsninger for borgerne er det bydende nødvendigt, at sektorerne rykker tættere sammen. På sundhedsområdet starter gode borgerforløb og velfungerende patientforløb med, at region, kommune og almen praksis hjælper til, så borgeren i mindst muligt omfang oplever store “bump på vejen””, fremhæver han og understreger, at det kræver en stor, helhjertet og professionel indsats.

Han ser det imidlertid også som en nødvendighed, at andre som for eksempel borgere, interesseorganisationer og virksomheder inddrages i opgaveløsningen – og gerne tidligt.

”De allerfleste problemstillinger, vi arbejder med i den offentlige sektor, kræver samspil og samarbejde på tværs af flere områder af den offentlige sektor. Mange af de løbende opgaver løses bedst i et samarbejde med andre aktører, fordi vi på den måde får inddraget de synspunkter og aspekter, der kan bidrage til at belyse problemstillinger, ligesom de bidrager til at finde løsninger”, påpeger han. Og det handler ligeledes om at forankre accept, forståelse og medspil på de løsninger, der besluttes, tilføjer han.

Anders Kjærulff
Anders Kjærulff. Foto: Region Midtjylland.

Samarbejdet på tværs af den offentlige sektor handler altså også om at “lade sig forstyrre”. Jo mere åbne vi er over for, at andre synspunkter kan være med til at rykke os til et bedre sted, desto bedre bliver løsningerne ofte.

– Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland

Fællesskab, forståelse og kommunikation

For Rikke Würtz er løsningen på fremtidens udfordringer, at alle i systemet byder ind med det, de er særligt gode til, og at de gør en indsats for at lære hinandens muligheder og grundvilkår at kende. Det skal gøres gennem kontakt, fælles viden, forståelse og kommunikation.

”Jeg tror stærkt på, at ved at bruge toppen af alles kompetencer, skaber vi tilfredshed hos den enkelte og effektivitet i det fælles system. Det kan man også gøre på tværs af systemet. Ved at arbejde på tværs får man et andet helhedssyn, både på det, man så sætter i gang, men også på de løsninger, der skabes. Andet er simpelthen spild af ressourcer”, understreger Rikke Würtz og fortsætter:

”Kendskab skaber smidige løsninger og mulighed for at håndtere de skæve opgaver smartest. Man opnår tillid til hinandens motiver. Man får forståelse for hinandens opgaver. På samme måde kan mangel på kendskab i værste tilfælde føre til ineffektive løsninger. Det kan vi undgå sammen”, mener hun.

”Vi er jo ét hele i flere systemer, derfor skal vi også arbejde sammen”, fastslår hun og konkluderer, at der således er gode muligheder for at opnå minimering af antal mennesker, systemer og eventuelt fagligheder om de konkrete opgaver i fremtiden, hvis blot vi forsøger at imødekomme udfordringerne i fællesskab.

Sektorerne skal turde lade sig forstyrre

Anders Kjærulff samstemmer. Han peger på, at arbejdet på tværs af den offentlige sektor kun kan lykkes, hvis alle er villige til at give lidt af sig selv til fordel for fællesskabet.

”Et samarbejde er præget af, at der er “mange bordender”. Man er i fællesskab ansvarlig for at finde løsninger, der virker. De beslutninger, man i fællesskab træffer, vil ofte skulle oversættes i ens egen organisation, fordi fælles beslutninger ofte indeholder kompromiser og særlige hensyn. Samarbejdet på tværs af den offentlige sektor handler altså også om at “lade sig forstyrre”. Jo mere åbne vi er over for, at andre synspunkter kan være med til at rykke os til et bedre sted, desto bedre bliver løsningerne ofte”, fastslår han.

Ingeborg Gade, der ligesom både Rikke Würtz og Anders Kjærulff før har delt erfaringer med andre ledere på tværs af den offentlige sektor, tilføjer, at det først er, når man tør blotte sin ledelse, at man kan få værdifulde input til håndteringen af egne ledelsesudfordringer.

”Det er min erfaring, at man lærer meget af at arbejde med personer med andre fagligheder og fra andre sektorer, fordi de ofte har nogle helt andre perspektiver på de problemstillinger, man arbejder med i sin egen organisation. Derudover får man et uvurderligt indblik i andre organisationer og organisationskulturer, hvilket kan være en øjenåbner, både i forhold til at prøve nye ting af, men også i forhold til at værdsætte og fastholde det velfungerende hos én selv”, pointerer hun.

Ingeborg Gade
Ingeborg Gade. Foto: Ankestyrelsen.

Jeg glæder mig til sammen med andre topledere at skulle arbejde missionsorienteret med tværgående, konkrete cases. Det er først dér, vi for alvor kan arbejde os ned i en problemstilling og ind i brugen af nye værktøjer

– Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen

Fælles arbejde med konkrete cases

Af samme årsag ser Ingeborg Gade frem til at deltage i netværksforløbet Direktionsforløb på tværs. Her vil ledere fra hele den offentlige sektor arbejde med aktuelle udfordringer inden for specifikke ledelsesområder.

”Jeg glæder mig til sammen med andre topledere at skulle arbejde missionsorienteret med tværgående, konkrete cases. Det er først dér, vi for alvor kan arbejde os ned i en problemstilling og ind i brugen af nye værktøjer,” fastslår hun.

Også Anders Kjærulff og Rikke Würtz ser frem til at deltage i forløbet og motiveres ligesom Ingeborg Gade af visionen om at løse små såvel som store udfordringer ved at trække på hinandens perspektiver og erfaringer.

”Netop den øgede opmærksomhed på samarbejdet og dets former er noget af det, jeg vil se frem til. Men absolut også at lytte på og være i dialog om de modeller, som de øvrige deltagere har erfaringer med. Det forstyrrer og udfolder mit eget perspektiv på, hvad problemstillingerne er, og hvordan jeg kan finde frem til løsninger. Det udfordrer min egen rolle som leder”, præciserer Anders Kjærulff.

”Det er nødvendigt at arbejde professionelt og metodisk med selve samspillet, når man skal arbejde sammen på tværs af en hel sektor”, underbygger han.

Rikke Würtz stemmer i:

”Generelt tror jeg på fællesskabs kraft, og at vi – i fællesskabet – har et formål om at udnytte vores ressourcer og gøre verden bedre for vores samfund i de store og små løsninger. Det er vanvittigt motiverende for mig. Og jeg ser, at det skaber glæde og motivation hos de mennesker, der arbejder med opgaver, som går på tværs. Det skaber de bedste løsninger og vilkår for de mennesker, der ”udsættes” for vores opgaveløsninger.”

Gode relationer kan flytte endda store sten

”Og så handler det naturligvis meget om at få dyrket relationer på tværs af organisationer”, pointerer Anders Kjærulff om det faktum, at forløbet også er med til at styrke ledernes tværsektorielle netværk. Det er et helt afgørende skridt for, at de offentlige delsektorer kan rykke sammen og imødekomme samfundsudfordringerne såvel nu som i fremtiden.

”Det opleves ofte, at gode relationer kan være med til at flytte “endda store sten på vejen” og kan skabe gode og velfungerende løsninger”, uddyber Anders Kjærulff. Han mener endvidere, at samarbejdet forudsætter en høj grad af fortrolighed i rummet mellem lederne, så drøftelserne også kommer til at omhandle de vanskeligheder, som deltagerne oplever ved netop at skulle finde løsninger på tværs.

Rikke Würtz og Ingeborg Gade er helt enige med Anders Kjærulff.

”Jeg håber ikke kun på, at jeg efter forløbet vil have en ny metode til at arbejde med tværgående problemstillinger, men også et netværk på tværs af stat, regioner og kommuner, som jeg kan gøre det sammen med”, understreger Ingeborg Gade, mens Rikke Würtz afslutter:

”Et godt netværk kan få hverdagens opgaver til at glide bedre. Det kommer vores arbejdspladser og i sidste ende samfundet til gavn”.

Direktionsforløb på tværs

Direktionsforløb på tværs er for topledere i den offentlige sektor. Her arbejder lederne på tværs af stat, regioner og kommuner med at styrke udviklingen af den offentlige sektor, hvilket sker med inddragelse af stærke, metodiske og faglige greb, konkrete cases og skarpe aktører med viden og ressourcer på området. Samtidig bidrager forløbet til at oparbejde et stærkt, tværsektorielt netværk til gavn for hele samfundet.

Forløbet afholdes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Toplederne om deres egen ledelse

Rikke Würtz

Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune

”Jeg tror stærkt på fællesskabet, og at vi kun bliver gode, når alle arbejder sammen og gør sit bedste. Jeg har stor tillid til og respekt for mine kollegaer, medarbejdere og politikere, og jeg tror på, at vi skal se på udfordringer, problemer og succeser med åbne øjne, acceptere fejl og arbejde for at løse tingene på den ’bedste og billigste måde’. Morsø Kommunes vigtigste slogan er Sammen er vi bedst. Det summerer det ret godt op, synes jeg.”

Anders Kjærulff

Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland

”Jeg lægger stor vægt på, at løsninger skabes sammen til gavn for borgere og medarbejdere. Et respektfuldt møde, en tillidsfuld dialog og åbenhed over for andre synspunkter er afgørende ledelsesværdier for mig. I en tid med behov for transformation af den offentlige sektor er jeg optaget af at sætte perspektiv, give plads og rum til at afprøve nye løsninger og at acceptere fejl. Jeg ønsker at understøtte de demokratiske og samarbejdende processer i Region Midtjylland – for at give bedre og mere sammenhængende løsninger.”

Ingeborg Gade

Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen

”Som leder står jeg for: Tydelighed – i forhold til, hvem jeg er som person, og hvor vi skal hen som organisation. Faglighed – fordi jeg anser det for min pligt at interessere mig for og bidrage til den faglige kvalitet i opgaveløsningen. Udvikling – fordi vi som organisation til stadighed skal udvikle os og vores løsning af kerneopgaven.”